مهندس سيد هادی صالحی دارای مدرک تحصيلی فوق ليسانس در رشته مديريت دولتی و ليسانس علوم سياسی، از سال 1373 در دانشگاه اروميه مشغول بکار هستند ايشان قبلاً در سمت های مديريت نظارت و ارزيابی مدير حوزه رياست و روابط عمومی و مدير حراست دانشگاه انجام وظيفه نموده اند ايشان قبلاً  دو دوره عضو دادگاه تخلفات اداری بوده و در حال حاضر عضو شورای فرهنگی، شورای آموزشی، کميسيون موارد خاص دانشگاه ، شورای  تحصيلات تکميلی و کميسيون موارد خاص استانی بوده و از سال 1381 تا کنون مديرکل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر می باشند.

 

 سید هادی صالحی
 

شرح وظایف

ضرورت ارائه خدمات شايسته در زمينههاي آموزشي، كمك آموزشي، مشاوره فرهنگي و فوق برنامه در جهت ارتقاي سطح علمي دانشجويان عزيز شاهد و ايثارگر ( رزمنده، جانباز، آزاد ) با بهرهمندي از امكانات و اعتبارات در نظر گرفته شده، بر حضور مرجعي براي رسيدگي به امور ايثارگران در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تاكيد مينمايد تا با اتكال به نيروي لايزال الهي و با رهنمودهاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري بيش از پيش افتخار خدمتگزاري به سرمايههاي گرانقدر و صاحبان اصلي انقلاب فراهم گردد. اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر در هر دانشگاه و موسسه آموزش عالي مطابق مصوبه جلسه شماره 126/رش مورخ 10/1/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي زير نظر مستقيم رييس دانشگاه با شرح وظايف زير تشكيل ميشود.

 

§         تهيه طرحهاي تقويت بنيه علمي دانشجويان شاهد و ايثارگر

§         تشكيل كلاسهاي تقويتي درسي

§         تشكيل گروههاي درسي با استفاده از دانشجويان

§         ارائه خدمات كمك آموزشي

§         ارزيابي كلاسها و دورههاي تقويتي

§         دعوت به همكاري از اعضاي هيات علمي

§         تشكيل بانك اطلاعاتي كامل از وضعيت امور آموزشي، فرهنگي و اجتماعي دانشجويان.

§         برنامهريزي و برگزاري مراسم و فعاليتهاي علمي و فرهنگي

§         پيگيري امور رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر

§         تهيه گزارش عملكرد سالانه

§         تنظيم برنامههاي سالانه و پيشنهاد اعتبارات لازم

§         انجام امور مالي دفتر طبق دستورالعملهاي ابلاغي از وزارت

§         پيگيري اجراي تصميات ستاد شاهد و ايثارگر 

 

 

شرح وظایف نمایندگان دانشجویان شاهد و ایثارگردر دانشکده ها

 

v      اطلاع رساني دقيق به دانشجويان شاهد و ايثارگر .

v      حضور در جلسات نمايندگان امور دانشجويان شاهد و ايثارگر .

v      تحويل كليه نامه‏‏ هاي اداري ، دعوتنامه‏ها و آگهي در اسرع وقت به دانشجويان شاهد و ايثارگر و پخش و نصب آگهي در قسمتهاي مختلف پانل دانشكده به طوري كه در ديد عموم قرار گيرد .

v      همكاري در برگزاري كلاسهاي تقويتي با هماهنگي استاد مشاور .

v      نمايندگان اين اداره حق فعاليت سياسي بر له و يا عليه جناح ، نهاد فرهنگي و تشكل خاصي را تحت پوشش و نام و عنوان اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر را ندارند .

v      نمايندگان عزيز ميتوانند در زمينه‏هاي فرهنگي، علمي ، آموزشي ، فعاليت داشته در برگزاري اردوها ، گردهمايي‏‏ها ، مسابقات ورزشي كمك‏‏هاي لازم را مبذول نمايند .

v      ارتباط نزديك با اساتيد مشاوره و گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان تحت پوشش بدون اعلان عمومي .

v      ارتباط نزديك نمايندگان با دانشجويان شاهد و ايثارگر و گزارش وضعيت تحصيلي ، معيشتي ، و غيره در جهت كمك به حل مشكلات نامبردگان .

v      نمايندگان بايد در طول هفته حداقل يك يا دو بار به دفتر اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر مراجعه نمايند