دفتر نظارت و ارزیابی استان آذربایجان غربی

معرفی دفتر نظارت و ارزیابی استان

  ايجاد شبكه تضمين كيفيت آموزش عالي دراستان با مشاركت موسسات دولتي و غير دولتي

  تعيين و اجراي نظارت بر حسن اجراي قوانينو مقررات آموزشي، فرهنگي و پژوهشي

  تدوين سياست ها، برنامه ها و ارائهراهكارهاي مناسب اجرايي در زمينه نظارت و ارزيابي موسسات به منظور ارتقاء كيفيتآموزشي و پژهشي آنها

   اجراي مصوبات شوراي نظارتو ارزيابي وزارت علوم

 

اخبار و اطلاعیه ها

1397-03-20
سایت جدید دفتر نظارت و ارزیابی استان آذربایجان غربی راه‌آندازی شد.

دفتر نظارت و ارزیابی استان

قاسم مرندی
رئیس دفتر
g.marandi@urmia.ac.ir

واحد‌های زیربط

فـرمــها