افتخاری دیگر برای دانشگاه ارومیه

جناب آقای دکتر درویش زاده به عنوان پژوهشگر برتر در نوزدهیمن جشنواره تجلیل از پژوهشگرات و فناوران برگزیده کشور انتخاب گردید. مدیریت دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید. امید است همچنان با تلاش و کوشش خود در عرصه علم و دانش بر افتخارات خود و دانشگاه بیفزاید.