باسمه تعالی

ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر

ضرورت ارائه خدمات شايسته در زمينههاي آموزشي، كمك آموزشي، مشاوره فرهنگي و فوق برنامه در جهت ارتقاي سطح علمي دانشجويان عزيز شاهد و ايثارگر ( رزمنده، جانباز، آزاد ) با بهرهمندي از امكانات و اعتبارات در نظر گرفته شده، بر حضور مرجعي براي رسيدگي به امور ايثارگران در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تاكيد مينمايد تا با اتكال به نيروي لايزال الهي و با رهنمودهاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري بيش از پيش افتخار خدمتگزاري به سرمايههاي گرانقدر و صاحبان اصلي انقلاب فراهم گردد.

 اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر در هر دانشگاه و موسسه آموزش عالي مطابق مصوبه جلسه شماره 126/رش مورخ 10/1/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي زير نظر مستقيم رييس دانشگاه با شرح وظايف زير تشكيل ميشود.

1.تهيه طرحهاي تقويت بنيه علمي دانشجويان شاهد و ايثارگر

2.تشكيل كلاسهاي تقويتي درسي

3.تشكيل گروههاي درسي با استفاده از دانشجويان

4.ارائه خدمات كمك آموزشي

5.ارزيابي كلاسها و دورههاي تقويتي

6.دعوت به همكاري از اعضاي هيات علمي

7.تشكيل بانك اطلاعاتي كامل از وضعيت امور آموزشي، فرهنگي و اجتماعي دانشجويان.

8.برنامهريزي و برگزاري مراسم و فعاليتهاي علمي و فرهنگي

9.پيگيري امور رفاهي دانشجويان شاهد و ايثارگر

10.تهيه گزارش عملكرد سالانه

11.تنظيم برنامههاي سالانه و پيشنهاد اعتبارات لازم

12.انجام امور مالي دفتر طبق دستورالعملهاي ابلاغي از وزارت

13.پيگيري اجراي تصميات ستاد شاهد و ايثارگر