استان آذربايجان غربي، شهرستان اروميه، کيلومتر 11 جاده سرو، پرديس نازلو، ساختمان معاونت آموزشی 

کد پستي: 5756151818

صندوق پستي: 165

تلفن:  32752840-044       داخلي:  2503

آدرس پست الکترونيکي مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه اروميه:

isar@urmia.ac.ir