1-  افرادی که پس از اتمام تحصيلات مقطع دکتري دارای کارت پايان خدمت دوره ضرورت سربازي باشند، پرونده شروع به کار آنها به صورت استخدام پیمانی بررسي خواهد شد و پس از اتمام مراحل اداري و معرفي به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري براي اين عزيزان حکم کارگزيني پيماني صادر خواهد شد.

 

2- آن دسته ازعزيزاني که توسط بنياد ملي نخبگان، جهت انجام خدمت سربازي از طريق اجراء طرح تحقيقاتي به بنياد نخبگان نيروهاي مسلح معرفي شده باشند و در صورت ارايه گواهي از سوي بنياد نخبگان نيروهاي مسلح مبني بر اجراء طرح تحقيقاتي، پرونده شروع به کارآنها به صورت استخدام پيماني بررسي خواهد شد.

 

3- پرونده شروع به کار خواهران گرامي پس از اتمام تحصيلات مقطع دکتري به صورت استخدام پيماني بررسي خواهد شد.

 

4- تمامي عزيزان حداقل 6(شش) ماه مانده به اتمام تحصيلات مقطع دکتري بايد با در دست داشتن مدارک خود را جهت شروع به کار به دبيرخانه جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه اروميه واقع در پرديس نازلوي دانشگاه اروميه، ساختمان ستاد مرکزي دانشگاه، طبقه همکف، معرفي نمايند.

 

 

? لازم به ذکر است در صورت عدم معرفي به موقع، هرگونه عواقب آن متوجه خود متقاضي خواهد شد.

 


 

 « مدارک لازم جهت تشکيل پرونده عمومی شروع به کار بورسیه های دانشگاه بصورت پیمانی »