دبیر خانه هیأت اجرایی جذب (اعضاء هیأت علمی)

تشکیل هیأت اجرایی جذب

با توجه به جايگاه رفيع علم و دانش در فرهنگ اسلامي و ضرورت حفظ شأن و قداست والاي محيطهاي آموزش عالي كشور و نظر به نقش محوري و سازنده اعضاي هيأت علمي و لزوم بهره‌وري از استادان فرهيخته، كارآمد و مؤمن به آرمانهاي انقلاب اسلامي و براي ايجاد وحدت رويه در بررسي صلاحيت‌هاي داوطلبان عضويت در هيأت علمي،هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه ارومیه از تاریخ ابلاغ بخشنامه های شماره 608 و 623 مورخ 19/4/86  و 10/2/87 شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و تاکنون به فعالیت خود ادامه می دهد.

وظايف هيأت اجرايي جذب (بر اساس ماده پنج آئین نامه هیأت عالی جذب )

1- شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي در گروههاي آموزشي و پژوهشي

2- انجام فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسه

تبصره: بورسيه‌هاي فعلي مستثني مي‌باشند.

3- تصميم‌گيري در خصوص نحوه و چگونگي استخدام اعضاي هيأت علمي اعم از قراردادي، پيماني، رسمي آزمايشي، رسمي قطعي، هيأت علمي طرح سربازي، مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي در چارچوب آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوطه

4- اعلام نظر درخصوص جذب اعضاي هيأت علمي متقاضي استخدام در مؤسسه و متقاضيان راتبه تحصيلي از لحاظ توانايي‌هاي علمي و صلاحيت عمومي

5- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هيأت علمي

6- ارائه گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارتين