1- ارائه دارخواست تبدیل وضعیت و تکمیل سامانه جامع جذب

 

 

2- انجام استعلامات لازم

 

 

3- دعوت به مصاحبه عمومی 

 

 

4- طرح در جلسه رأی هیأت اجرایی جذب 

 

 

5- اسکن و ارسال پرونده عمومی و علمی به مرکز جذب 

 

 

6- تأیید پرونده عمومی و علمی از مرکز جذب (در مدت 4 الی 5 ماه) 

 

 

7- ارسال نامه به معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه جهت صدور حکم