1- شرکت در فراخوان هاي سراسري متمرکز مرکز جذب اعضاي هيأت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري؛

 

2- ارسال اسامي شرکت کنندگان در فراخوان از سوي وزارت متبوع به دانشگاه اروميه؛

 

3- بررسي و تفکيک اسامي شرکت کنندگان در دبيرخانه جذب و در صورت احراز شرايط اوليه اعلام نياز دانشگاه، ارسال اسامي به کارگروه هاي تخصصي جهت دعوت به مصاحبه علمي؛

 

4-متقاضياني که موفق به اخذ حد نصاب نمره علمي شوند پرونده عمومي آنها مورد بررسي قرار خواهد گرفت؛

 

5-بعد از تکميل پرونده عمومي، نتيجه هر دو کارگروه علمي و عمومي در جلسه هيأت اجرايي جذب دانشگاه مطرح مي شود و در صورت اولويت قرارگرفتن، پرونده به مرکز جذب اعضاي هيأت علمي وزارت متبوع ارسال مي­گردد؛

 

6- بعد از وصول نتيجه پرونده (زمان وصول تقريباً 3 الي 4 ماه ) از سوي مرکز جذب وزارت متبوع،  نامبرده جهت صدور حکم طرح سربازي به معاونت محترم اداري و مالي دانشگاه معرفي مي گردد؛

 

«مدارک لازم جهت تشکيل پرونده عمومی متقاضیان جذب بصورت طرح سربازي با مدرک دکتری »