استان آذربايجان غربي، شهرستان اروميه- خیابان شهید بهشتی- دانشگاه ارومیه- ساختمان اداری پرديس شهر- طبقه اول-دبيرخانه هيأت اجرايي جذب

کد پستي: 5756151818

صندوق پستي: 165

تلفن:  33450514-044    داخلي:   آقای رضاپور    136

آدرس پست الکترونيکي دبيرخانه هيأت اجرايي جذب دانشگاه اروميه:

jazb_urmia@urmia.ac.ir

دبيرخانه هيأت اجرايي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه اروميه