آدرس:اروميه - كيلومتر 11 جاده سرو - پرديس نازلو - ستاد مركزي دانشگاه - طبقه سوم - مديريت كارآفريني و ارتباط با صنعت

شماره تلفاكس: 32753210-044

شماره تلفنخانه پرديس نازلو: 32752740-044 و 6-32752844 و 32779552

داخلي هاي 3186 و  3204 و 3199

آدرس پست الكترونيك: cwi@urmia.ac.ir & cwiurmia@gmail.com

 :آدرس کانال ارتباط با صنعت در نرم افزار پیام رسان سروش

Sapp.ir/urmia.cwi

:آدرس کانال کارآفرینی در نرم افزار پیام رسان سروش

Sapp.ir/urmia.karafarin