کارکنان مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت

نام: حسین شرفپور
سمت: معاون مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت
تلفن: داخلی 3186 - مستقیم 32753210
محل کار: مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت