اطلاع رسانی و افزایش آگاهی های عمومی به عنوان شیوه ای موثر در پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم به شمار می رود.

تخلفات اداری 

ماده 8- تخلفات اداری به قرار زیر است: 

1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری. 

2- نقض قوانین و مقررات مربوط. 

3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل. 

4- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت. 

5- اخاذی. 

6- اختلاس. 

7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص. 

8- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری. 

9- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز. 

10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی . 

11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری. 

12- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه. 

13- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری. 

14- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده. 

15- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر. 

16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری. 

17- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود. 

18- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند. 

19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری. 

20- رعایت نکردن حجاب اسلامی. 

21- رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی. 

22- اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر. 

23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. 

24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی. 

25- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی. 

26- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی. 

27- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها. 

28- دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط. 

29- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی. 

30- سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری. 

31- توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی. 

32- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی. 

33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی. 

34- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند. 

35- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 

36- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 

37- عضویت در تشکیلات فراماسونری.

38- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به کاربردهای فضای مجازی در سازمان

مجازاتها 

ماده 9- تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از: 

الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. 

ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. 

ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال. 

د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. 

هـ- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال. 

و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون. 

ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال. 

ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی. 

ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.