استواری دین و دنیا به چهار چیز است: عالمی که به علم خود عمل کند، جاهلی که از آموختن سرباز نزند، بخشنده ای که در بخشش بخل نورزد و فقیری که آخرت را به دنیا نفروشد