براساس آیین نامه مالی معاملاتی شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه، الف) شرایط اصلی عضویت در تعاونی اعتبار به شرح زیر می باشد:

1- از کارکنان رسمی، پیمانی و یا قراردادی تحت پوشش دانشگاه ارومیه باشد. 2- تکمیل فرم درخواست عضویت در تعاونی اعتبار (این فرم در قسمت فرمهای ضروری صفحه موجود می باشد)  3- پرداخت ماهیانه حق عضویت (افزایش سرمایه) که از طریق سیستم امور مالی دانشگاه کسر گردد

ب) نحوه عضویت و نوبت گیری وام:

کارکنان قید شده با شرایط بالا می توانند درخواست کتبی خود را مستقیما به مدیرعامل شرکت تحویل و با کسر حق عضویت ماهانه عضو تعاونی اعتبار گردند. در حال حاضر براساس مصوبه مجمع عمومی سال 97 عضو جدید جهت استفاده از حداکثر تسهیلات شرکت که در ذیل به آن اشاره شده می تواند با واریز مبلغ حداقل 60/000/000 ریال به حساب شرکت تعاونی اعتبار در نوبت دریافت وام عادی قرار گرفته و از سایر تسهیلات نیز براساس مقررات موجود استفاده نماید. مبلغ سرمایه زمانی قابل استرداد است که عضو هیچ گونه بدهی به شرکت نداشته باشد.

ج) نحوه پرداخت و نوع وام های پرداختی شرکت تعاونی به اعضا:

1- وام عادی: براساس مقدار سه برابر سرمایه موجود در زمان نوبت گیری تا سقف تعیین شده در مجمع عمومی که به طور سالانه تشکیل و در خصوص سقف وام تصمیم گیری می گردد (در حال حاضر مقدار وام عادی 180/000/000 ریال می باشد) پرداخت می شود. مدت بازپرداخت وام عادی برای اعضای هیات علمی 24 ماه و برای کارکنان 30 ماه می باشد. مدت انتظار برای دریافت وام عادی در حال حاضر 11 ماه می باشد که این مدت متغیر بوده و احتمال کاهش نوبت نیز وجود دارد.

2- وام ضروری: مقدار این وام تا سقف تعیین شده در مجمع عمومی که به طور سالانه تشکیل و در خصوص سقف وام تصمیم گیری می گردد (در حال حاضر مقدار وام عادی 30/000/000 ریال می باشد) پرداخت می شود. هر عضو در طول یک دوره (زمان انتظار + زمان بازپرداخت وام عادی) یک بار می تواند از این وام بهره مند گردد. مدت بازپرداخت وام ضروری 10 ماه می باشد.

3- معرفی اعضا با سرمایه بیش از 40/000/000 ریال به بانک طرف قرارداد جهت اخذ وام قرض الحسنه به مبلغ -/50/000/000 ریال و با سرمایه بیش از -/40/000/000 ریال به مبلغ -/100/000/000 ریال (با بازپرداخت 24 ماهه و 5 درصد کارمزد سالیانه) می باشد که هر عضو می تواند با درخواست کتبی و براساس نوبت درخواست از این وام بهره مند گردد. 

د) کارمزد: کارمزد وامهای عادی و ضروری 2/5 درصد کل وام مربوطه می باشد که در ابتدای پرداخت از مبلغ وام کسر می گردد. همچنین جهت حفظ سرمایه اعضا این تعاونی اقدام به بیمه وامهای عادی نموده که مبلغ آن نیز در زمان پرداخت وام محاسبه و از مبلغ وام کسر می گردد.

هـ) مبلغ عضویت (افزایش سرمایه) برای اعضای هیات علمی درحال حاضر ماهانه 1/300/000 ریال و برای کارکنان 1/200/000 ریال می باشد مبلغ عضویت ماهانه براساس افزایش سقف وام عادی و تصمیمات مجمع عمومی سالیانه افزایش می یابد.