بر اساس اساسنامه و آیین نامه های شرکت تعاونی اعتبار  کارکنان دانشگاه ارومیه در خصوص تامین نیازهای مالی اعضاء در حال حاضر 2 نوع وام جهت اعضاء معرفی شده است

 

 1- وام عادی که بر اساس 3 برابر سرمایه زمان نوبت گیری تعلق میگیرد.

2- وام ضروری در صورتی که عضوی هیچ گونه بدهی به شرکت نداشته باشد براساس ضرورت پیش آمده تعلق میگیرد

 

همچنین با توجه به اینکه سرمایه های شرکت در بانکهای تحت پوشش بانک مرکزی در حال گردش میباشد اعضا بر اساس درخواست و سرمایه موجود جهت استفاده از تسهیلات قرض الحسنه به بانک طرف قرارداد معرفی میگردد.