بسمه تعالی

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه در 02/11/ 1358 توسط کارکنان و اعضاء هیات علمی وقت دانشگاه به شماره 470 با سرمایه اولیه 271000 ریال به ثبت رسیده است و دارای اساساسنامه و آیین نامه های اجرای میباشد . تا پایان سال مالی 98 شرکت بالغ بر 820 نفر عضو و با سرمایه ای بالغ بر 61000000000 ریال فعالیت میکند .این شرکت با توجه سیاستهای بانک مرکزی آخرین اساسنامه خود را بر مبنای سیاستهای پولی بانک مرکزی تدوین و مجوز فعالیت پنج ساله خود را از بانک مرکزی در تاریخ 08/04/1395 اخذ نموده است .    

اهداف تعاونی:

1-2- ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی

2-2- تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.

3-2- تأمین نیازمندی­های اعتباری و رفاهی اعضا از جمله کمک هزینه درمانی ووام مسکن .

موضوع فعالیت:

1-3- افتتاح انواع حساب سپرده­های مختلف و پرداخت وام و تسهیلات اعتباری با دریافت کارمزد در چارچوب مقررات موضوعه و آیین­نامه­ های مصوب مجمع عمومی منحصراً برای اعضا، با رعایت قوانین مورد اشاره در مواد 14 و 17 دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر تعاونی­های اعتبار، مصوب شورای محترم پول و اعتبار (قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات مرتبط با آن.)

2-3- اخذ وام قرض­الحسنه و تسهیلات اعتباری از بانک­ها و مؤسسات اعتباری مجاز.

3-3- اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی.

4-3- تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت نزد بانک­ها و مؤسسات اعتباری مجاز.

5-3- انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضا در حدود امکانات و در چارچوب مقررات.

6-3- خرید سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوط و خرید اوراق مشارکت دولتی و یا تضمین شده توسط دولت در چارچوب مدیریت نقدینگی شرکت.

تبصره 1: در صورتی که برای انجام هر یک از فعالیت­های موضوع تعاونی، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است.

تبصره 2: تعاونی می­تواند با رعایت مفاد ماده 8 این اساسنامه وام به اعضا را به نحوی که در آیین­نامه مصوب مجمع عمومی تعیین می­گردد پرداخت نماید.