با توجه به سیاستهای شرکت تعاونی و تفاهم نامه بین بانک قرض الحسنه رسالت و این شرکت مقرر گردیده از محل سپرده گذاری شرکت بر اساس امتیاز ماهانه سپرده اعضاء شرکت جهت اخذ وام قرض الحسنه معرفی گردند. 

در این راستا 15 نفر از اعضای شرکت بر اساس درخواست کتبی (نوبت گیری) جهت اخذ وام 50 میلیون ریالی با بازپردخوات 20 ماهه به بانک رسالت معرفی گردیدند.