تمامی اعضاء تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه که عضو این شرکت بوده و دارای سرمایه میباشند میتوانند درخواست خود را مستقیما به مدیر عامل شرکت تحویل و در نوبت معرفی قرار گیرند. درحال بطور متوسط ماهانه 5 نفر از همکاران جهت دریافت وام به مبلغ 50000000 ریال با نرخ بهره 2 درصد سالانه و باز پرداخت 20 ماهه به بانک مربوطه معرفی میگردنند که انشاءالله با افزایش سقف سرمایه اعضاء تعداد معرفی شدگان و میزان وام و اقساط پرداختی نیز افزایش خواهد یافت