به اطلاع اعضای محترم تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه می رساند که بنا به تصویب هيأت مديره جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت اوّل شركت تعاوني اعتبار كاركنان دانشگاه  اروميه  رأس  ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 15/05/96 در محل سالن دانشکده منابع طبیعی واقع در پردیس نازلو تشكيل مي‌گردد. از عموم سهامداران و اعضاي محترم دعوت مي‌شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم  رسانند

 

دریافت فایل پیوست