اطلاعیه

با سلام 

همکاران محترم که در لیست پیوست معرفی شده اند جهت افتتاح حساب با در دست داشتن کپی شناسنامه، کپی کارت ملی و مبلغ 1000000 ریال تا پایان وقت اداری امروز چهارشنبه مورخه 96/5/4 به آقای شرفپور یا بانک رسالت شعبه شهید رجایی مراجعه فرمایند 

1- آقای بهارعلی اژدرنژاد     2- خانم مستوره زینالی یتیم نواز     3- آقای محمد رحیمی      4- آقای نادر کریمی       5- آقای حکیم رشیدپور       6- خانم زهرا نوری      7- آقای صمد محمدزاده      8- آقای پرویز رضاپور     9- آقای علیرضا آقاپور

10- خانم فرانک نجفی        11- آقای زین العابدین محمدی        12- آقای حسین پورعلی      13- خانم رقیه علیزاده     14- آقای اروجعلی حیدری     15- خانم رقیه قاضلو     16- خانم رقیه ملاابراهیم لو    17- خانم فخریه قامت رضایی