بسمه تعالي

تاريخ انتشار: 21/05/1396

«آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شركت تعاوني اعتبار كاركنان دانشگاه اروميه»

(نوبت دوم)

بنا به تصویب هيأت مديره ، جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني اعتبار كاركنان دانشگاه اروميه  رأس  ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 08/06/96 در محل سالن دانشکده منابع طبیعی واقع در پردیس نازلو تشكيل مي‌گردد.. از عموم سهامداران و اعضاي محترم دعوت مي‌شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم  رسانند و يا با توجه به ماده 19 آیین نامه نحوه­ی تشکیل مجامع عمومی در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي‌تواند حق رأي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام‌الاختيار از ميان اعضا يا غيراعضا واگذار نمايد، در اين صورت هر عضوي مي‌تواند علاوه بر رأي خود حداكثر حق سه رأي با وكالت و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی با وکالت داشته باشد. توضيحاً اينكه وكالتنامه‌های عادی بايستي یک روز پس از انتشار آگهی مذکور تا یک روز قبل از تشکیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شرکت تنظیم شده توسط بازرس بررسی و تأييد گردد و در غیر این صورت وکالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تأیید یکی از دفترخانه­های اسناد رسمی رسیده باشد.

دستور جلسه:

  • استماع گزارش هيأت مديره و بازرسان
  • طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورت‌هاي مالي سال 1395
  • اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود سال 1395
  • طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالی 1395
  • طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيأت مديره براي هزينه‌هاي سال مالي 1396
  • انتخاب يك نفر بازرس اصلي و يك نفر بازرس علي‌البدل به علت اتمام مدت مأموريت
  • انتخاب پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل هيأت مديره به علت اتمام مأموريت
  • تغيير و افزايش موضوع فصل چهارم شرايط ميزان پرداخت و بازپرداخت وام از آيين‌نامه اجرايي شركت تعاوني اعتبار كاركنان

و طرح پيشنهاد افزايش وام‌هاي عادی و ضروري موضوع ماده 17 آيين‌نامه اجرايي شركت

  • اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین روزنامه كثيرالانتشار برای درج آگهي‌هاي بعدی شركت.

 

 

 

هيأت مديره شركت تعاوني

اعتبار كاركنان دانشگاه اروميه