دایره صدور کارت و نیز صدور مجوزهای تردد واقع در ساختمان اصلی ستاد بخش مدیریت حراست می باشد.

* جهت تمدید کارت تردد به دایره صدور کارت مراجعه فرمایید.*

*** صدور کارت و مجوز تردد فقط تا ساعت 12:30 امکان پذیر می باشد***

 

جهت صدور مجوز تردد خودرو، دانشجویان ارشد (در مرحله کار روی پایان نامه) و دانشجویان دکتری (در تمام طول مدت تحصیل) با در دست داشتن کارت دانشجویی و یک قطعه عکس به دایره صدور کارت در دفتر مدیریت حراست مراجعه نمایند.

جهت صدور مجوز تردد شخص برای استفاده از آزمایشگاهها، متقاضیان می بایستی با «درخواست کتبی» که به تایید مدیر گروه، استاد راهنما و رئیس دانشکده مربوطه رسیده است،  با در دست داشتن کارت دانشجویی و یک قطعه عکس جدید به دایره صدور کارت در دفتر مدیریت حراست مراجعه نمایند.

  دریافت نمونه درخواست کتبی

تذکر 1: با تصویب هیات رئیسه دانشگاه صدور کارت تردد خودرو با اخذ هزینه بازای هر ماه 5 هزار تومان صادر خواهد شد.

تذکر 2: حداکثر میزان حضور در آزمایشگاه ها و تردد در ساعات غیر اداری تا ساعت 22:00 خواهد بود.

تذکر 3: دانشجویان متقاضی کار در آزمایشگاه ها، بایستی بازه زمانی کاری خود را نیز در برگه درخواست کتبی خود درج نمایند.

تذکر 4: از تمام عزیزان تقاضا داریم شئونات اخلاقی را رعایت نمایند.

 

جهت دریافت خدمات مربوط به کارت دانشجویی نیز بایستی به دفتر مدیریت حراست (دایره صدور کارت) مراجعه نمایند، که جزئیات آن بشرح زیر می باشد:

 

شماره حساب صدور کارت: 0108901069009 بنام عواید اختصاصی صدور کارت نزد بانک ملی

هزینه های صدور کارت:

کارت جدید، شکسته، سوخته، انتقالی، مهمان، تعویض عکس، تغییر مشخصات     مبلغ 15 هزار تومان

مفقودی بار اول     مبلغ 30 هزار تومان

مفقودی بار دوم     مبلغ 50 هزار تومان