سازمان حراست کل کشور دستورالعملی را برای تمامی حراست‌ها صادر کرده تا بر اساس آن سامانه تلفنی 2013 به منظور برقراری ارتباط مستقیم کارکنان سازمان‌ها و عموم مردم با سازمان حراست کل کشور فعال شود. هرگونه گزارشی که از طریق این سامانه به سازمان حراست کل کشور فرستاده شود، بررسی شده و توضیحات لازم از حراست مربوطه برای پاسخگویی اخذ می گردد.این امر، اقدام مثبتی در راستای شفافیت بیشتر در عملکرد واحدهای حراست سازمان ها و  همچنین رصد مجموعه‌های حراستی توسط مراجع بالادستی به شمار می رودبا تخصیص سامانه پیامکی 20002013 و شماره تلفن 2013 امکان دریافت مستقیم گزارش ها شامل (پیشنهاد، شکایت و انتقاد از عملکرد حراست ها و رسیدگی به آن ها) در سطح کشور فراهم شده است.

image: