باسلاملیست اعضای محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه جهت معرفی به بانک رسالت جهت اخذ وام 50 میلیون ریالی در اردیبهشت ماه سال 97با توجه به درخواست همکاران جهت اخذ وام قرض الحسنه از باانک رسالت براساس نوبت درخواست، خواهشمند است همکاران محترم با در دست داشتن اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی خود و ضامن از تمامی صفحات یک سری (در صورتی که در بانک رسالت حساب نداشته باشید دو سری از مدارک کپی تهیه فرمایید)، یک برگ چک از طرف خود، صورت حساب سه ماهه چک مربوطه، یک عدد پوشه روغنی آبی، یک عدد پاکت نامه معمولی، فیش حقوقی و گواهی کسر برای بانک رسالت شعبه بانکداری از حقوق برای خود و ضامن اداری رأس ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 97/03/01 به اتاق شورا واقع در ساختمان مرکزی مراجعه فرمایند1- آقای محمود علیزاده  2- آقای تقی تجملی  3- آقای سینا بشارت  4- آقای امین نقی زاده  5- خانم فرزانه حسن زاده  6- آقای کامران شفائی  7- آقای بهزاد سلیمان پور  8- آقای مهدی محمودیان   9- آقای طاهر ازدست