با سلام

 به استحضار اعضای محترم تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه می رساند، آگهی برگزاری محمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه در تاریخ 97/03/08 در روزنامه کار و کارگر منتشر گردید که فایل آگهی جهت استحضار و اطلاع اعضای محترم در پیوست این فایل موجود می باشد

فایل پیوست