عکس: 
سمت: 
رئیس دفتر
تلفن: 
3333
پست الکترونیکی: 
g.marandi@urmia.ac.ir