پیرو آگهی نوبت دوم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه با دستور جلسه گزارش هیات مدیره و بازرس، گزارش صورتهای مالی، سود قابل تقسیم، گردش سرمایه، بودجه پیشنهادی برای سال 97 و همچنین افزایش میزان پس انداز ماهانه و افزایش سقف وامهای عادی و ضروری، جلسه نوبت دوم مجمع در تاریخ 97/04/17 با حضور 55 نفر از اعضا تشکیل گردید و پس از گزارش هیات مدیره و بازرس و همچنین ارائه صورتهای مالی و سایر بندهای دستور جلسه که پس از بحث و بررسی و سوالات حاضرین نهایتاً کلیات تراز مالی سال 96 با سرمایه 42/620/905/000 ریال مورد تایید حاضرین قرار گرفت. همچنین براساس پیشنهاد هیات رییسه مجمع سقف وام عادی از رقم 140000000 ریال به رقم 180000000 ریال و وام ضروری از رقم 25000000 ریال به رقم 30000000 ریال افزایش یافت. با توجه به افزایش سقف وامهای عادی و ضروری حداقل افزایش سرمایه ماهانه 200000 ریال به مبالغ قبلی افزوده گردید. با توجه به سود حاصل از محل کارمزدهای 2/5 درصد وامهای اختصاص یافته مبلغ 438/961/183 ریال سود خالص مقرر گردید براساس سرمایه آخر سال 96 تقسیم و به سرمایه اعضا اضافه گردد.