بسمه تعالي

تاريخ انتشار: 03/05/1397

«آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده شركت تعاوني اعتبار كاركنان دانشگاه اروميه»

(نوبت دوم)

جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني اعتبار كاركنان دانشگاه اروميه  رأس  ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 16/05/97 در محل سالن دانشکده منابع طبیعی واقع در پردیس نازلو تشكيل مي‌گردد. از عموم سهامداران و اعضاي محترم دعوت مي‌شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم  رسانند و يا با توجه به ماده 19 آیین نامه نحوه­ی تشکیل مجامع عمومی در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي‌تواند حق رأي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام‌الاختيار از ميان اعضا يا غيراعضا واگذار نمايد، در اين صورت هر عضوي مي‌تواند علاوه بر رأي خود حداكثر حق سه رأي با وكالت و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی با وکالت داشته باشد. توضيحاً اينكه وكالتنامه‌های عادی بايستي یک روز پس از انتشار آگهی مذکور تا یک روز قبل از تشکیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شرکت تنظیم شده توسط بازرس بررسی و تأييد گردد و در غیر این صورت وکالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تأیید یکی از دفترخانه­های اسناد رسمی رسیده باشد.

دستور جلسه:

  • تغییر، اصلاح و تطبیق مفاد اساسنامه مورد عمل و طرح و تصویب اساسنامه جدید منطبق با دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت­های تعاونی اعتبار مصوب جلسه مورخ 09/03/96 شورای پول و اعتبار
  • تغییر و اصلاح ماده 4 اساسنامه مبنی بر تغییر حوزه عملیات تعاونی
  • تغییر و اصلاح ماده 11 اساسنامه مبنی بر تغییر شرایط اختصاصی عضویت

 

 

 

 

هيأت مديره شركت تعاوني

اعتبار كاركنان دانشگاه اروميه