تردد دانشجویان در ایام تعطیلات و تابستان الزاما با هماهنگی حراست دانشگاه امکان پذیر می باشد.

* ساعت تردد خودرو: تا ساعت 20 شب (داشتن کارت تردد الزامی است)

*ساعت تردد دانشجویان: تا ساعت 22 شب

 

*** در صورتیکه تردد در خارج از ساعات مذکور باشد، با هماهنگی حفاظت فیزیکی دانشگاه امکان پذیر خواهد بود.

*** کار در آزمایشگاه ها در ساعات غیر اداری و تعطیلات، صرفا با معرفی ریاست محترم دانشکده امکانپذیر می باشد.