کودکان در مقابل خطرات فضای مجازی نیاز به راهنمایی و مراقبت دارند، انها را تنها نگذاریم.

حفاظت از کودکان در فضای مجازی از دوران کودکی امری است که در آینده و پس ورود به محیط های بزرگ تر و غیر قابل کنترل تر می توانند تا حدود زیادی خطرات ناشی از فضای مجزای را کاهش دهد.

در همین راستا به همت پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات وبسایت کودک و اینترنت راه اندازی شده است که همکاران محترم و دانشجویان عزیز می تواند از آن بهره برداری های لازم را بعمل بیاورند.

www.ceop.ir

image: