با عنایت به مجمع عمومی بررسی صورتهای مالی منتهی به سال 1396 به اطلاع اعضای محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه می رساند سود قابل تقسیم اعضا به مبلغ 438961183 ریال مصوبه مجمع بعد از تایید بر اساس آخرین سرمایه منتهی به سال 1396 براساس مصوبات مجمع به سرجمع سرمایه اعضا اضافه گردید که انشاءالله در فیش های مربوط به بهمن ماه منظور خواهد گردید.