گوش دادن با فراغت، توضیح دادن با متانت، بررسی با دقت و تصمیم با عدالت