با سلام

به پیوست آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی کارکنان دانشگاه ارومیه جهت استحضار و بهره برداری اعضای محترم شرکت تعاونی ایفاد می گردد.

فایل پیوست