اطلاعیه

پیرو اعمال سود حاصل از گردش مالی سال 97 در حساب اعضای تعاونی اعتبار کارکنان  سود حاصل جهت اطلاع در فیش حقوقی بهمن ماه کارکنان و بازنشستگان عضو تعاونی اعتبار ثبت گردید