شنبه 17 اسفند 1398 در آستانه میلاد مسعود مولی الموحدین آقا امیر المومنین، سرهنگ پاسدار جناب آقای کاظمی، فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج شهید باباساعی ادارات کل استان بهمراه پدر بزرگوار شهید محسنی در دفتر بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه پایگاه شهید یعقوبی حاضر شدند.

در این نشست مشترک مسائل مرتبط با بسیج کارکنان طرح و برنامه­ های آتی پایگاه شهید یعقوبی بررسی گردید. طی این جلسه طرح "بسیج دانشگاهیان" مطرح و مقرر گردید پیشنهاد شورای سیاست گذاری بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه در این خصوص ارائه گردد. ضمناً با دعوت از فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج شهید باباساعی ادارات کل استان مقرر گردید، یکی از اوّلین جلسات شورای سیاست­گذاری بسیج کارکنان طی سال 1399 با حضور ایشان برگزار گردد.