بسمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام عادی آنها رسیده است تا تاریخ 99/02/06 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

1- آقای خسرو احمدزاده 2- آقای علی تراشی 3- آقای علی جلیل وش 4- خانم صونا روزگاری 5- آقای ناصر عباسپور 6- آقای بهزاد عسگری   7- اآقای محمد فتحعلیلو    8- خانم ژاله اسمعیلی    9- آقای نادر گلستانی 10- آقای حسن قلاوندی 11- آقای اکبر نوری حبشی 12- آقای رسول شهروز 13- آقای مسلم ثروتی 14- خانم مهسا دهقانی