بسمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام عادی آنها رسیده است تا تاریخ 99/04/04 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقــای بـــایـــــرامعلی امامی تمر 2- آقای تقی اوستان 3- آقای حسن پاکمهر 4- آقای رضا محبی 5- خانم سیمین عذرا بی باک 6- آقای حسن خلیلی 7- خانم مریم دنیادیده 8- آقای عسگر ماندگار نسب 9- آقای یوسف معصوم زاده 10- آقای منصور منفردی 11- آقای کرمعلی نوزاد 12- آقای جمشید نقی زاده 13- آقای امین نقی زاده 14- آقای چشمعلی وطن خواه

وام ضروری

1- آقای بابک کریمی 2- آقای نادر کریمی 3- آقای رجب حسین زاده 4- آقای محمدجواد آذرهوش 5- آقای علی سلمانپور 6- خانم  شبنم اسدی 7- آقای رحیم عیسی زاده 8- خانم ناهیده رحمانی 9- آقای سجاد نمازپور 10- خانم حکیمه بختیاری 11- خانم شهین رادپور

لازم به توضیح است همکاران محترمی که قبلا درخواست وام خود را در فرمهای مخصوص تعاونی اعتبار مکتوب و به مدیرعامل ارسال نموده اند نیاز به تکمیل مجدد درخواست وام ندارند.