بسمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام عادی آنها رسیده است تا تاریخ 99/05/01 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای ایرج برنوسی2- آقای فرهاد سلطانعلی نژاد 3- آقای سیدمقصود گلزان 4- آقای فرخ حسامی افشار5- آقای محمدحسن صفرعلیزاده 6- آقای حسنقلـــی محمـــدی 7- آقای کریم صــــادقـــی  8- آقای علی حقی 9- خانم مریم شبان آذر 10- خانم ناهیده افضل آهنگران 11- آقای پرویز امینی رکان 12- آقای قدیر داراب نژاد 13- آقای مسعود منصوری 14- آقای کریم اکبری دیلمقانی 15- آقای امیر توکمه چی 16- آقای نورعلی حقدوست 17- آقای علیرضا حیدرزاده 18- آقای اسلام کان محبت 19- آقای رضا ابوالحسنی 20- آقای را اسدی 21- آقای پرویز نادری

وام ضروری

1- آقای صادق وظیفه شناس 2- آقای مسعود فرجی 3- آقای عباس آقایی نژاد 4- آقای عبداله احمدپور 5- آقای بابک عبدالهی 6- آقای قادر جلیل زاده

لازم به توضیح است همکاران محترمی که قبلا درخواست وام خود را در فرمهای مخصوص تعاونی اعتبار مکتوب و به مدیرعامل ارسال نموده اند نیاز به تکمیل مجدد درخواست وام ندارند.