بسمه تعالی

به اطلاع همکاران محترم عضو تعاونی اعتبار دانشگاه ارومیه می رساند با عنایت به شیوع ویروس کرونا و جهت رعایت اصول بهداشتی توسط این تعاونی، موفق به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نگردید. با توجه به درخواستهای مکرر همکاران محترم عضو این تعاونی مبنی بر افزایش سقف سرمایه و وامهای عادی و ضروری، براساس مصوبه مورخ 99/04/30 هیات مدیره محترم شرکت تعاونی اعتبار مقرر گردید تا برگزاری مجمع عمومی به طور فوق العاده، سقف وام عادی از -/240/000/000 ریال به -/300/000/000 ریال و سقف وام ضروری از -/40/000/000 ریال به -/50/000/000 ریال افزایش یافته و مبلغ -/500/000 ریال به جمع کسور سرمایه افراد افزوده گردد.

همچنین مقرر گردید مدت زمان بازپرداخت وامهای عادی برای کارکنان از 30 ماه به 33 ماه و برای اعضای هیات علمی از 24 ماه به 27 ماه تغییر یابد.

تاریخ اجرای این افزایش ها از 99/05/30 به بعد می باشد.

در صورتی که همکاران محترم عضو شرکت تعاونی نظر یا پیشنهادی در این راستا داشته باشند تا تاریخ 99/05/07  نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل h.sharafpour@urmia.ac.ir به مدیرعامل شرکت تعاونی آقای شرفپور اعلام فرمایند. بدیهی است عدم ارائه پیشنهاد به منزله پذیرفته شدن تصمیم هیات مدیره می باشد.