قابل توجه اعضاء محترم پایگاه شهید یعقوبی

با پی گیری های بعمل آمده توسط مسئولین محترم حوزه بسیج ادارات استان (پایگاه شهید باباساعی) اقدام لازم نسبت به صدور و تعویض کارت های قبلی بسیج کارکنان بعمل آمده است. اعضاء فعال می توانند با تحویل کارت قبلی و یک قطعه عکس نسبت به دریافت کارت جدید اقدام نمایند.

سایر اعضاء محترم نیز می بایست نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام فرمایند تا در اولین فرصت نسبت به دریافت کارت آنان اقدام گردد.

همکاران محترم تا روز چهارشنبه مورخ 99/05/01  مدارک خود را به جناب آقای حجت قره باغی (ستاد مرکزی - داخلی 2428) تحویل فرمایند

پایگاه شهید یعقوبی دانشگاه ارومیه