پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص صدور و تعویض کارت های قدیمی اعضای محترم بسیج کارکنان، به اطلاع می رساند همکاران محترمی که نسبت به تکمیل پرونده اقدام نموده بودند جهت دریافت سری اول کارت اعضاء فعال به جناب آقای قره باغی(ستاد مرکزی-داخلی  2428) مراجعه فرمایند.

سایر همکاران محترم نیز می توانند نسبت به تکمیل مدارک اقدام نمایند.