بسمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام عادی آنها رسیده است تا تاریخ 99/10/03 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای علی اصغر طهرانی  2- آقای باقر نیکنام خواجه پاشا  3- آقای مرتضی زرندی  4- خانم مینا محمدنژاد  5- خانم معصومه انوشه  6- آقای سیدمحمد کاشف  7- آقای صادق وظیفه شناس  8- آقای پرویز پیرداوری 9- خانم شهین جانفدای حقیقت (مرحوم علی جوان زاد) 10- خانم زیبا سرهنگی 11- خانم شبنم اسدی 12- خانم خدیجه جوان 13- خانم فاطمه رضایی 14- آقای هادی تختی 15- آقای ناصر صمدی 16- خانم فریبا رضایی توانا 17- آقای محمدجواد آذرهوش 18-  آقای عباس آقایی نژاد 19- آقای جبری پرکلام

وام ضروری

1- خانم آزیتا جهتی 2- آقای علی وفایی 3- آقای همت علیزاده 4- آقای امین نقی زاده 5- آقای جمشید صمدپور 6- خانم زینب احمدوند