بسمه تعالی

با توجه به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال 1399 و تایید صورتهای مالی این شرکت، سود سرمایه اعضا منتهی به پایان سال 1398 بنا به تصویب مجمع عمومی به سرمایه آنان در تعاونی اعتبار افزوده گردید. همکاران عضو این شرکت تعاونی از می توانند طریق درگاه اینترنتی متصل به اینترنت دانشگاه ارومیه به آدرس http://192.168.24.115/urmiaac و از اینترنت شخصی با استفاده از آدرس http://78.38.25.32/urmiaac، وارد سامانه مربوطه گردیده و آخرین سرمایه خود را رؤیت نمایند.