بسمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام عادی آنها رسیده است تا روز دوشنبه مورخ 99/12/04 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای سیف اله ایقانی نژاد 2- آقای بهرام واحدی 3- خانم فاطمه بلدی 4- آقای محمدرضا حسنی باربین 5- آقای یحیی حیـــدری 6- آقای محمدعلی رفیعـــی کشتیبان 7- آقای یحیی صادقــــی      8- آقای محمدرضا صالح امین 9- آقای سلطانعلی مکعلی 10- آقای اکبر تقی نژاد 11- آقای بهزاد سلیمانپور 12- آقای علی علیزاده 13- خانم فرح فرخی 14- آقای اصغر مرواریدی 15- آقای علی کاظم نیا 

وام ضروری

1- آقای خلیل امراهی 2- آقای مهدی محمودیان 3- آقای علیرضا حسین پور 4- آقای اسماعیل شکری 5- آقای رحمت حیدری   6- آقای کامران شفائی