بدینوسیله به اطلاع همکاران محترمی که طی سالهای 1396، 1397 و 1398 با بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه همکاری داشته و در جلسات هدفمند شورای سیاست‌گذاری پایگاه شهید یعقوبی شرکت می نمودند می رساند

در پی مکاتبات انجام شده با معاونت محترم پشتیبانی و منابع نیروی انسانی دانشگاه، گواهی حضور در جلسات هدفمند صادر گردیده است.

همکاران محترم جهت دریافت گواهی خود به مسئول نیروی انسانی پایگاه، جناب آقای حجت قره‌باغ اصل مراجعه فرمایند.

بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه _ پایگاه شهید یعقوبی