بسمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام عادی آنها رسیده است تا روز شنبه مورخ 1400/02/04 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- خانم زیبـــا پورسردار 2- آقای غـــلامعلی پورقاسم 3- آقـــای زلفعلی شاکرحق 4- آقـــای حسن عبــــاس نژاد 5- آقـــای تیمور کهربا 6- آقــــای خلیل ابوالحسن زاده 7- آقـــای حسن خـــداویسی   8- آقای محمدحسین دنیادیده 9- خانم سریه رضایی 10- آقای عبداله عبدالهی دیزج 11- آقای سعید عنانی 12- خانم فرخنده فرامرز ساعتلو 13- آقای شهرام میرفخرایی 14- آقای جواد قاسمی 15- آقای غلامرضا سلطان زاده  16- خانم راضیه شمسی  17- آقای عباس سلدوزی 18- آقای عبداله مطلب  19- آقای محمد فضلی 

وام ضروری

1- آقای غلامحسین یکتا 2- آقای رضا محمودپور 3- آقای علی اکبر سلیم پور 4- خانم معصومه طایفه رستمی 5- آقای اکبر جانفشانی 6- آقای اسماعیل شیدایی  7- خانم سکینه حیدری فر 8- آقای علی مهرآسیا