سمه تعالی

 باعنایت به مصوبه هیات مدیره شرکت تعاونی و مشکلات به وجود آمده در خصوص شیوع ویروس کرونا، مقرر گردید کلیه وامهای پرداختی به صورت غیرحضوری و واریز به شماره حساب بانک ملی اعضا صورت پذیرد. لذا همکاران ذیل که نوبت وام عادی آنها رسیده است تا روز دوشنبه مورخ 1400/03/03 نسبت به تکمیل فرم درخواست وام که در سایت تعاونی اعتبار قرار گرفته اقدام و شماره حساب بانک ملی را در فرم مذکور تایید نموده و پس از تایید، فرم اسکن شده را به آدرس ایمیل آقای شرفپور h.sharafpour@urmia.ac.ir ارسال فرمایند

وام عادی

1- آقای اکبر زواری رضایی 2- خانم معصومه جوان 3- آقای رضا امامعلی سبزی 4- آقای حبیب اذانچیلر 5- آقای قادر جلیل زاده امین 6- آقای بهرام دلیرنقده 7- آقای محمد رحیمی 8- خانم طاهره سلطانیان رضایی 9- خانم رقیه غلام چهارده معصوم 10- آقای نادر کریمی11- آقای جواد نوری نیا 12- خانم لیلا عیسی زادگان 13- آقای سجاد نمازپور

وام ضروری

1- آقای علی حلواچیان 2- آقای همت ابراهیم زاده 3- آقای رضا جهانگیری 4- آقای فرشید یونسی 5- آقای سیدمیثم ابطحی 6- آقای امیر اسدی وایقان 7- آقای رضا فکرت