بسم الله الرحمن الرحیم

 

سومین جلسه ستاد انتخاباتی بسیج کارکنان دانشگاه ارومیه  «پایگاه شهید یعقوبی» روز شنبه اول خرداد بصورت کرسی آزاد تشکیل و حاضرین نظرات خود را بصورت گفت و شنود بیان نمودند.

موضوع جلسه :  علل لزوم شرکت در انتخابات

 

انتخابات یکی از شاخص های هر جامعه مدنی است. مشارکت عمومی در این رخداد اجتماعی موجب بروز و ظهور عوامل زیر میگردد.

_ وحدت ملی

_ ایجاد هویت ملی و بین‌المللی

_ ایجاد عزت ملی و بین‌المللی

_ موجب اقتدار ملی و بین‌المللی

_ ایجاد امنیت و دفاع غیر عامل

_ ایجاد مشروعیت نظام در سطح ملی و بین‌المللی

_ ایجاد ارتباط دولت (حکومت) با مردم

_ ایجاد آرامش داخلی

_ مشارکت در تغییر و خواستگاه ها

_ یک وظیفه دینی در جوامع اسلامی

 

عوامل مختلفی سبب گردیده تا در طی چندین انتخابات ریاست جمهوری گذشته، مشارکت عمومی از 85% بیشتر نبوده و متوسط مشارکت عمومی در دوازده دوره انتخابات سنوات گذشته 72.4% می باشد.

 « بررسی علل عدم حضور حداکثری » دستور جلسه آتی ستاد انتخاباتی بسیج کارکنان در روز دوشنبه سوم خرداد می باشد.

بدینوسیله از علاقمندان و صاحب نظران جهت مشارکت دعوت می شود.