جلسه امروز هم اندیشی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی در حوزه انتخابات و مسائل پیرامون آن